Uw privacy is van groot belang voor ons. Deze privacy verklaring is onder meer van toepassing op (i) de website www.dakwerkenbv.be en (ii) alle (commerciële) relaties tussen Dak- en renovatiewerken Benny Volders en haar klanten, prospecten en business partners. Dak- en renovatiewerken Benny Volders wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Dak- en renovatiewerken Benny Volders verzamelt, alsook over de wijze waarop Dak- en renovatiewerken Benny Volders deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. Het bezoeken van de Website impliceert je uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van je persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij je persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Soorten persoonsgegevens

Dak- en renovatiewerken Benny Volders kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:
- Naam
- Voornaam
- Telefoonnummer
- Emailadres
- Bedrijfsnaam
- Bedrijfsadres
- Woonadres
Dak- en renovatiewerken Benny Volders verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat je maakt van de website. Zo zal Dak- en renovatiewerken Benny Volders, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen je bezoekt van de website, van welke webbrowser je gebruik maakt, welke website je bezocht wanneer je toegang kreeg tot de website, de dag en het uur waarop je de website bezoekt, alsook wat je IP-adres is. Wij kunnen je niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Dak- en renovatiewerken Benny Volders toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de website, alsook om meer gerichte communicatie te verzenden.

Wijze van verzameling

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

  • - Correspondentie met en uitgaande van Dak- en renovatiewerken Benny Volders (telefonisch, email, business cards, …)
  • - Bezoek van de Website

Gebruik persoonsgegevens

Dak- en renovatiewerken Benny Volders kan gebruik maken van je persoonsgegevens voor:
- Het versturen van communicatie
- De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
- Het verzenden van (gerichte) marketing en updates op grond van je communicatievoorkeur

We kunnen je persoonsgegevens gebruiken om je te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de werking, dienstverlening, tarieven, belangrijke nieuwsberichten in verband met je sector, et cetera.

Indien u heeft aangegeven de nieuwberichten niet langer te willen ontvangen, wordt uw e-mailadres uit ons bestand verwijderd.

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Dak- en renovatiewerken Benny Volders zal je persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van Dak- en renovatiewerken Benny Volders. Indien het noodzakelijk is dat Dak- en renovatiewerken Benny Volders in dit kader je persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om je persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Daarnaast zouden uw persoonsgegevens ook openbaar maken indien wij in alle redelijkheid van mening zijn dat we daartoe op grond van de relevante wet of regelgeving verplicht zijn.

In alle overige gevallen zal Dak- en renovatiewerken Benny Volders je persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor je toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van je persoonsgegevens.

Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Dak- en renovatiewerken Benny Volders je persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

Je privacy rechten

Wanneer je beroep wenst te doen op je privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met volders.benny@telenet.be en aan Dak- en renovatiewerken Benny Volders te bezorgen via e-mail of ter post:
- Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Dak- en renovatiewerken Benny Volders mogelijks over beschikt;
- Recht op rectificatie, vervollediging of update van je persoonsgegevens;
- Recht op schrapping van je persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
- Recht op een beperking van de verwerking van je persoonsgegevens;
- Recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens;
- Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Je kan deze rechten kosteloos uitoefenen. Dak- en renovatiewerken Benny Volders verbindt zich ertoe binnen de 15 werkdagen aan je verzoek gevolg te geven.

Beveiliging persoonsgegevens

Dak- en renovatiewerken Benny Volders verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot je persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van je persoonsgegevens.

Dak- en renovatiewerken Benny Volders zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud.

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Dak- en renovatiewerken Benny Volders, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Dak- en renovatiewerken Benny Volders in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

Andere websites

De website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Dak- en renovatiewerken Benny Volders verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

Wijzigingen

Dak- en renovatiewerken Benny Volders behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy aan te passen. Deze aanpassingen zullen op deze website bekend worden gemaakt. Indien u na de aanpassing gebruik blijft maken van de website zal de aangepaste Privacy Policy op dit gebruik van toepassing zijn.

Vragen en updates

Indien u vragen of suggesties heeft ten aanzien van de  privacy of indien u de aan ons verstrekte persoonsgegevens wenst aan te passen, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail aan ons te sturen op volders.benny@telenet.be.